[bvi]
 • Українська
 • English

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

16.10.2019 в 8:39

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами,

що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів

Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області

 

 • Інформація про замовника:

Покровська районна державна адміністрація, районна військово-цивільна адміністрація Донецької області, адреса реєстрації: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11: телефон: (0623) 52-13-18; контактний e-mail: krs.a@dn.gov.ua, сайт: https://pokrovsk-rda.gov.ua/

 • Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області розробляється відповідно до розпорядження Покровської районної державної адміністрації від 11.03.2019 р. за №61.

Детальний план території є містобудівною документацією на місцевому рівні, яка уточнює в більш крупному масштабі положення схеми планування території району, та визначає планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, містобудівні умови та обмеження, цільове та функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 300 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області.

Під час проектування детального плану враховано Схему планування Покровського району Донецької області.

 • Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Розроблення детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області передбачає формування проектних рішень на всю територію сільскої ради. Проектні рішення детального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території сільскої ради. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Детальний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Детальний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку сільскої ради обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детаального плану, державними інтересами.

Одночасно детаальний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території. Таким чином детальний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень детального плану є: зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту детального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень. Стратегічна екологічна оцінка проекту детальний план здійснюється для території що проектується.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області;
 2. Статистичний щорічник Донецької області;
 3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами; Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ; Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами); Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349; Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами); Закон України “Про охорону атмосферного повітря”; Закон України “Про відходи”; Закон України “Про екологічну мережу України”; Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
 5. Інші доступні джерела інформації

Лисівська сільська рада розташована в центральній частині Донецької області. Територія ради межує: на півночі – із землями село Сухой Яр, на сході – із землями м. Новогродівка, на південному заході – землі села Даченське, на північному заході – землі села Новоукраїнка.

Район характеризується присутністю водообільних горизонтів і багатий на підземні води. Рельєф спокійний, рівнинний, сприятливий для розміщення забудови.

Грунти – чорноземи звичайні малогумусні. важкосуглинисті і глинисті.

Територія в межах якої розробляється містобудівна документація, розташована за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області.

Площа території в межах розробки детального плану території становить 300 га.

На ділянці об’єкти архітектурно-культурної спадщини та природно-заповідного фонду відсутні.

Проектним рішенням пропонується розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області.

 • Ймовірні наслідки.

При реалізації прийнятого варіанту детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області можливі наступні ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Детальний план території земельної ділянки є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень детального плану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт, повітря, поверхневі води. Виконання стратегічної екологічної оцінки детального проекту передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень детального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом: На території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду.

Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини відсутні.

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану буде виконано оцінку відповідності проектних рішень детального плану вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Зважаючи на географічне положення Лисівської сільської ради Покровського району Донецької, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану сільської ради для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Враховуючи географічне положення проектної території, транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні.

При дотриманні комплексу проектних заходів, а також заходів із забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря, геологічного середовища, водних об’єктів, рослинного і тваринного світу, грунту, навколишнього соціального середовища та інших обмежень планованої діяльності забезпечується безаварійна експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області.

 • Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план не буде затверджено. Зважаючи на комплексний характер рішень детального плану, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури сільскої ради, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки детального плану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту детального плану Лисівської сільської ради Покровського району Донецької, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 • Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану Лисівської сільської ради Покровського району Донецької може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України та законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища,

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 1. аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 • вивчення в регіональному плані природних умов території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі грунти, рослинність та ін,), гідрогеологічних особливостей території та інших компонентів природного середовища;
 • розгляд природних ресурсів з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінка можливих змін в природних та антропогенних екосистемах;
 • аналіз складу ґрунтів, рівнів залягання підземних вод, виявлення особливостей гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань;
 1. консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 2. розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
 3. ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
 4. отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 5. проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

В ході CEO необхідно провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

 • Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень детального плану Лисівської сільської ради Покровського району Донецької на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України, у першу чергу щодо:
 • оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;
 • вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі сільскої ради з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
 • розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення;
 • налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;
 • проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 • Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018 (із змінами).

Вступ

 1. Методологія проведення
 2. Зміст та основні цілі документа державного планування. його зв’язок з іншими документами державного планування.
 3. Характеристика поточного стану довкілля. у тому числі здоров’я населення. та прогнозні зміни цього стану. якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними. статистичною інформацією та результатами досліджень).
 4. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 5. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 6. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.
 7. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
 8. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
 9. Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
 10. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 11. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).
 12. Резюме нетехнічного характеру.
 13. Перелік виконавців звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 • Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами за межами населених пунктів Лисівської сільської ради Покровського району Донецької області» подаються до Покровскої районної державної адміністрації, районної військово-цивільної адміністрації.

Строк подання зауважень та пропозицій: 15 днів з дня її оприлюднення.

print