Child Services
Pyhta Svetlana Nikolaevna
Head of Service
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 13

Vovchenko S.O. 188x300 - Vovchenko Svetlana Aleksandrovna
Vovchenko Svetlana Aleksandrovna
Head of the Care and Career Sector
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 13

Vasylchuk T.V 126x300 - Vasylchuk Tatyana Volodymyrivna
Vasylchuk Tatyana Volodymyrivna
Chief Specialist
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 13

Datsenko O.V. 177x300 - Datsenko Olga Vasylivna
Datsenko Olga Vasylivna
Chief Specialist Accountant
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 13