Department of Education
Lozinskaya Victoria Valentinovna
Head of Education Department
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 13

Phone:

(06239) 2-15-90
(06239) 2-15-94

Savochkina Larisa Petrovna
Chief Specialist
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 13

Phone:

(06239) 2-15-90

Nikolaev Olena Nikolaevna
Chief Specialist Accountant
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 13

Phone:

(06239) 2-15-90