Department of Health
Kachmar Tatyana Petrovna
Kachmar Tatyana Petrovna
Chief of the Department of Health
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 11

Tymoshina Natalya Nikolaevna
Tymoshina Natalya Nikolaevna
Chief Specialist Accountant
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 11