Personnel management sector
Screenshot 1 2 - Boyko Alla Oleksandrіvna
Boyko Alla Oleksandrіvna
Head of personnel management sector
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 11

Phone:

(06239) 2-17-95

Screenshot 21 - Chernyshova Viktoriya Andreevna
Chernyshova Viktoriya Andreevna
Leading specialist in the HR sector
Contact information

Address: Pokrovsk city, pl. Shibankova 11

Phone:

(06239) 2-17-95